Search form

Matalikilo 42:6

6Lino Josefa kali mweendelezi wacisi coonse. Ngonguwe iwakali kuuzizya bantu boonse banyika. Aboobo babunyina Josefa bakeza, bamukotamina cakuvundama ansi.