Search form

Matalikilo 42:9

9Elyo Josefa wakaibalukwa ziloto zyakwe nzyaakalota aambabo, nkabela wakabaambila kuti, Pe, muli basimutambatamba, mweza kuzoobona butete bwanyika.