Search form

Matalikilo 43

Lweendo lwabili lwakusunza

1-Lino inzala yakabija munyika. 2Nkabela nebakamanisya kulya zilyo nzebakasunzide ku-Egepita, wisaabo wakabaambila kuti, Amubweede, mukatuulile alimwi tulyo tuniini. 3-Pele Juda wakabaambila kuti, Ncobeni ulya muntu wakatukonkezya kuti, Tamukooyoobona busyu bwangu limbi cita mwaletelela mwanike wanu. 4Na wamuzumizya mwanike wesu kuti tuye awe, tulaya kuyookuulila zyakulya, 5pele na wakaka kumutuma tatukooinka pe, nkaambo ulya muntu wakatwaambila kuti, Tamukooyoobona busyu bwangu cita mwaletelela amwanike wanu. 6Elyo Israyeli wakati, Nkaambonzi mwakandibisizya kukulwiida muntu kuti mulijisi mwanike wanu? 7Bakati, Muntu wakatubuzisisya makani aaluzubo lwesu, Wakatubuzya kuti, Sa wisi wanu mpaacili? Sa mulijisi munyoko aumwi? Elyo twakamulwiida makani aya oonse. Sa twakalizi kuti ulaamba kuti, Amulete mwanike wanu? 8Mpawo Juda wakaambila Israyeli wisi kuti, Tuma mulombe ambebo, lino tulanyamuka akwiinka, kuti tupone tutafwi, swebo ayebo atwana twesu. 9-Mebo nomususi; kujanza lyangu nkoelede kumulangawida. Na ndabula kumuboozya akumubika kubusyu bwako, mbe amulandu lyoonse akutamani. 10Ncobeni nitwatakali kulinelezya netubweede kale alimwi.

11-Mpoonya awo Israyeli wisaabo wakabaambila kuti, Mbubo, kamuya, alimwi mbuboobu mbumweelede kucita, Amutolelele micelo yanyika muzibwe zelo zyanu, mutolele muntu cipo. Amutole tumabbona, atuci, atulisyo twanikoa, atununkilizyo twaladunu, andongo aminsomwa yamaalmondi. 12-Alimwi amubweze mali aamwi mumaanza aanu. Mali aakapilusigwa mumilomo yamasaka amwaapilusye mumaanza aanu; ambweni bakaaluba. 13Amwanike wanu amumutole, munyamuke, mubweede kumuntu oyo. 14-Leza Singuzuzyoonse amu pe luzyalo mumeso aamuntu oyo, kuti aangunune munyoko wanu uusyeede antoomwe a-Benjamini. Na ndalobelwa bana bangu, ndaloba. 15Mpawo bantu bakatolelela cipo eco, amali aambi mumaanza aabo a-Benjamini mwanike wabo, banyampuka, bainka kuEgepita, baakwiima kubusyu bwa-Josefa,

16-Nkabela Josefa naakabona kuti beza a-Benjamini, wakaambila mubambi waŋanda yakwe kuti, Njizya aba bantu muŋanda, alimwi jaya munyama, utubambile, nkaambo bantu aba baleelede kulya kulindime ciindi casikati. 17Lino oyo muntu wakacita mbubonya mbuli Josefa mbwaakalailila. Wakanjizya bantu muŋanda ya-Josefa. 18Mpawo bantu bakayoowa nkaambo kakunjizigwa muŋanda ya-Josefa, bati, Nkaambo kamali aakaboozegwa mumasaka esu mulweendo lutaanzi, ncencico ncitwaletelwa. Ulayanda kutupa mulandu akutwaanga, atutole mubuzike swebo ambongolo zyesu. 19Lino bakaswena kufwaafwi kumubambi waŋanda ya-Josefa akwaambaula awe kumulyango waŋanda. 20Bakati, Koswiilila, mwami. Ncobeni twakeza mulweendo lutaanzi kuzoosunza zilyo. 21-Elyo netwakasika kucilo, twakajalula masaka esu, twabona kuti mali esu mwaali, mali aaumwi aumwi kumulomo wasaka lyakwe, mali oonse buyo. Lino sunu twaaboozya mumaanza esu. 22Alimwi twaleta mali aamwi mumaanza esu kuzooula zilyo. Tatuzi na nguni wakabika mali esu mumasaka esu. 23Elyo wakabavwiila kuti, Amube aluumuno. Mutayoowi. Leza wanu a-Leza wabamausowanu nguwakamupa coolwe mumasaka aanu. Ndakatambula mali aanu. Amane kwaamba obo, wakaleta Simeoni kulimbabo. 24-Lino oyo muntu naakanjizya bantu muŋanda ya-Josefa, wakaleta maanzi kuti basambe kumaulu, alimwi wakasanina imbongolo zyabo. 25Nkabela bakabamba cipo kuti bape Josefa asika isikati, nkaambo bakamvwa kuti nkobazoolida insima ciindi casikati.

26-Lino Josefa naakasika kuŋanda, bakamuletela mumonya muŋanda cipo ncebakeza aco, nkabela bakamukotamina cakuvundama ansi. 27-Mpawo wakababuzya mbobapona, alimwi wababuzya kuti, Sa usowanu uli kabotu, munene ngomwakandaambila? Sa ucipona? 28-Bakamuvwiila kuti, Mulanda wako wiseesu uli kabotu, ucipona. Elyo bakasintama, bakotama.

29-Atambye meso aakwe, wakabona mwanike wakwe Benjamini, mwana wabanyina, nkabela wakababuzya kuti, Sa Oyu ngomwanike wanu ngomwakandaambila? Alimwi wakati, Leza akupe coolwe, mwanaangu. 30-Mpawo Josefa wakafwambaana kuyandaula cilililo, nkaambo moyo wakwe wakali kuyandisya mwanike wakwe. Wakanjila muŋanda yakoonena, walilila nkuko. 31-Amane kulila, wakasamba kumeso, wazwa, walisimyasimya, wati, Amubike cakulya. 32-Nkabela bakamubikila cakwe alike, abalo cabo abalike, aba-Egepita mbaakali kulya abo balike, nkaambo ba-Egepita tabakonzyi kulya insima mucilido comwe aba-Hebrayo, nkaambo kucita obo kulatondwa kuba-Egepita. 33Nkabela bakakazikwa kunembo lyakwe, mupati mbuli bupati bwakwe, muniini mbuli buniini bwakwe. Lino bantu bakali kulangana cakugamba. 34-Lino bakabikilwa zipampwido kubusyu bwakwe, pele cipampwido ca-Benjamini cakainda zipampwido zyabo zyoonse zyeelelo zyosanwe. Elyo bakanywa akunywisya awe.