Search form

Matalikilo 43:14

14Leza Singuzuzyoonse amu pe luzyalo mumeso aamuntu oyo, kuti aangunune munyoko wanu uusyeede antoomwe a-Benjamini. Na ndalobelwa bana bangu, ndaloba.