Search form

Matalikilo 43:18

18Mpawo bantu bakayoowa nkaambo kakunjizigwa muŋanda ya-Josefa, bati, Nkaambo kamali aakaboozegwa mumasaka esu mulweendo lutaanzi, ncencico ncitwaletelwa. Ulayanda kutupa mulandu akutwaanga, atutole mubuzike swebo ambongolo zyesu.