Search form

Matalikilo 43:23

23Elyo wakabavwiila kuti, Amube aluumuno. Mutayoowi. Leza wanu a-Leza wabamausowanu nguwakamupa coolwe mumasaka aanu. Ndakatambula mali aanu. Amane kwaamba obo, wakaleta Simeoni kulimbabo.