Search form

Matalikilo 43:24

24Lino oyo muntu naakanjizya bantu muŋanda ya-Josefa, wakaleta maanzi kuti basambe kumaulu, alimwi wakasanina imbongolo zyabo.