Search form

Matalikilo 43:29

29Atambye meso aakwe, wakabona mwanike wakwe Benjamini, mwana wabanyina, nkabela wakababuzya kuti, Sa Oyu ngomwanike wanu ngomwakandaambila? Alimwi wakati, Leza akupe coolwe, mwanaangu.