Search form

Matalikilo 43:3

3Pele Juda wakabaambila kuti, Ncobeni ulya muntu wakatukonkezya kuti, Tamukooyoobona busyu bwangu limbi cita mwaletelela mwanike wanu.