Search form

Matalikilo 43:7

7Bakati, Muntu wakatubuzisisya makani aaluzubo lwesu, Wakatubuzya kuti, Sa wisi wanu mpaacili? Sa mulijisi munyoko aumwi? Elyo twakamulwiida makani aya oonse. Sa twakalizi kuti ulaamba kuti, Amulete mwanike wanu?