Search form

Matalikilo 43:8

8Mpawo Juda wakaambila Israyeli wisi kuti, Tuma mulombe ambebo, lino tulanyamuka akwiinka, kuti tupone tutafwi, swebo ayebo atwana twesu.