Search form

Matalikilo 43:9

9Mebo nomususi; kujanza lyangu nkoelede kumulangawida. Na ndabula kumuboozya akumubika kubusyu bwako, mbe amulandu lyoonse akutamani.