Search form

Matalikilo 44:10

10Wakavuwa kuti, Kube mbubonya obo mboamba. Kufumbwa uujanwa kuti uli ankomeki abe mulanda wangu, pele bamwi banu tabakooyooba amulandu.