Search form

Matalikilo 44:15

15Elyo Josefa wakabaambila kuti, Ino ncinzi eco neemwacita? Sa tamuzi kuti muntu uuli mbuli ndime ncobeni ulikuzi kusonda?