Search form

Matalikilo 44:26

26twakati, Tatukonzyi kuya pe, cita mwanike wesu alakwe kali wo, lino tulaya, nkaambo tatukonzyi kubona busyu bwamuntu oyo na mwanike wesu tawo.