Search form

Matalikilo 44:32

32Nkaambo mebo ndemulanda wako ndimususi musankwa kuti aye kulitaata. Ndakati, Na ndabula kumuboozya kulinduwe, njooba amulandu kulitaata mazuba oonse.