Search form

Matalikilo 45

Josefa mbwaakalilubulula kubananyina

1-Mpoonya awo Josefa wakakacilwa kulisimya-simya kumeso aabakwabo ibakaimvwi awe, nkabela wakapolopota kuti, Amubagwisye bantu bonse kulindime. Aboobo katakwe muntu naba omwe ngwaakaimvwi awe Josefa naakalilubulula kulibabunyina, 2Elyo wakalila loko, mane ba-Egepita bakamvwa, abalo basiŋanda ba-Farao bakamvwa. 3-Josefa wakaambila bananyina kuti, Ndime Josefa. Sa taata ucipona? Nkabela babunyina bakakacilwa kumuvwiila, nkaambo bakali kukankama kubusyu bwakwe.

4-Mpawo Josefa wakaambila babunyina kuti, Amuze kufwafwi kulindime. Bakaswena afwaafwi. Lino wakati, Ndime Josefa mwanike wanu ngomwakasambala kuti atolwe ku-Egepita. 5-Lino mutapengi nekuba kulikalalila nkaambo kakundisambazya okuno, nkaambo Leza ngowakandituma kunembo lyanu kuti aponye bantu. 6Myaka yobile inzala yakataazya munyika, alimwi myaka yosanwe iciza iitakooyooba akulima nanka kutebula. 7Leza nguwakandituma kunembo lyanu kuti amusiile lunyungu akumuyobweda bafutusi banji. 8-Teensi ndinywe mwakandituma okuno pe, nguLeza. Wandibika kuti mbe wisi Farao amwami waŋanda yakwe yoonse amweendelezi wanyika yoonse ya-Egepita. 9-Amufwambaane kwiinka kulitaata, mumwaambile kuti, Mbuboobu mbwaamba mwanaako Josefa, Leza wandibika kuti mbe mwami wacisi coonse ca-Egepita. Boola kulindime. Utaneeleli pe. 10-Uzookala mucisi ca-Goseni aboobo uzooba kufwaafwi kulindime yebo abana bako abazukulu bako anibelele zyako aŋombe zyako azyoonse nzojisi. 11-Lino njookulela nkuko oko, nkaambo kuciza myaka yosanwe yanzala, kuti utalobi yebo abasiŋanda bako azyoonse nzojisi, 12-Amulange! Meso aanu alabona, aalo meso aamwanike wangu Benjamini alabona, kuti ncobeni mulomo wangu nguuambaula anywe. 13-Muleelede kulwiida taata makani aabulemu bwangu bwaku-Egepita amakani oonse ngemubwene. Amufwambaane kuleta taata okuno. 14Mpawo wakawida ansingo yamwanike wakwe Benjamini, walila, alakwe Benjamini wakalila ansingo yakwe. 15Abalo bakulana bakwe boonse wakabamyonta akulila alimbabo. Amane obo, bakulana bakwe bakaambaula awe.

16Lino impuo neyakamvwigwa kuŋanda ya-Farao, yakuti, Babuuyina Josefa basika, makani akabotela Farao abalanda bakwe. 17Nkabela Farao wakaambila Josefa kuti, Ambila bakulana bako kuti, Kamucita obu. Amubope imbongolo zyanu, mwiinke kunyika ya-Kanana. 18-Mwasika, amulete usowanu abamaanda aanu boonse, muboole kulindime. Njoomupa bubotu bwanyika ya-Egepita, mulye bunono bwanyika. 19Alimwi kobalailila kuti, Mbuboobu mbumweelede kucita. Amutole iŋola kuzwa kucisi ca-Egepita zibe zyakubwezela bacece banu abanakazi banu, alimwi amunyampule usowanu, muboole. 20Mutalikataazyi ambono zyanu pe, nkaambo bubotu bwanyika yoonse ya-Egepita buyooba bwanu.

21Lino bana ba-Israyeli bakacita obo. Josefa wakabapa ŋola, mbubonya mbwaakaamba Farao, abulilu boonse wabapa. 22Alimwi boonse buyo wakabapa umwi aumwi zyakuzwaata, a-Benjamini mwanike wakwe wakamupa mali aansiliva aali myanda yotatwe azyakuzwaata zyosanwe. 23Alakwe wisi, nzeezi nzyaakamutumina: imbongolo zili ikumi ziyumwide zintu zibotu zyaku-Egepita, ambongolo inzyazi zili ikumi ziyumwide maila azilyo abulilu bwawisi. 24Elyo wakatuma babunyina, bainka. Nkabela wakabaambila kuti, Mutakalazyanyi munzila. 25Mpawo bakazwa kucisi caEgepita, basika kucisi ca-Kanana nkwaakabede Jakobo wisaabo. 26-Nkabela bakamwaambila kuti, Josefa ucipona, alimwi ngonguwe uuendelezya mucisi coonse ca-Egepita, Amvwe obo, moyo wakwe wakalebuluka, nkaambo takwakazumina. 27Pele nebakamulwiida majwi oonse aa-Josefa ngaakamwaambila, alimwi naakabona ŋola Josefa nzyaakatuma kukumubweza, moyo wa-Jakobo wisaabo wakabukuluka, 28Israyeli wakati, Mbubo, mwanaangu Josefa ucipona, Njiinke kuyoomubona nkentanafwa.