Search form

Matalikilo 45:10

10Uzookala mucisi ca-Goseni aboobo uzooba kufwaafwi kulindime yebo abana bako abazukulu bako anibelele zyako aŋombe zyako azyoonse nzojisi.