Search form

Matalikilo 45:18

18Mwasika, amulete usowanu abamaanda aanu boonse, muboole kulindime. Njoomupa bubotu bwanyika ya-Egepita, mulye bunono bwanyika.