Search form

Matalikilo 45:19

19Alimwi kobalailila kuti, Mbuboobu mbumweelede kucita. Amutole iŋola kuzwa kucisi ca-Egepita zibe zyakubwezela bacece banu abanakazi banu, alimwi amunyampule usowanu, muboole.