Search form

Matalikilo 45:23

23Alakwe wisi, nzeezi nzyaakamutumina: imbongolo zili ikumi ziyumwide zintu zibotu zyaku-Egepita, ambongolo inzyazi zili ikumi ziyumwide maila azilyo abulilu bwawisi.