Search form

Matalikilo 45:26

26Nkabela bakamwaambila kuti, Josefa ucipona, alimwi ngonguwe uuendelezya mucisi coonse ca-Egepita, Amvwe obo, moyo wakwe wakalebuluka, nkaambo takwakazumina.