Search form

Matalikilo 45:4

4Mpawo Josefa wakaambila babunyina kuti, Amuze kufwafwi kulindime. Bakaswena afwaafwi. Lino wakati, Ndime Josefa mwanike wanu ngomwakasambala kuti atolwe ku-Egepita.