Search form

Matalikilo 45:5

5Lino mutapengi nekuba kulikalalila nkaambo kakundisambazya okuno, nkaambo Leza ngowakandituma kunembo lyanu kuti aponye bantu.