Search form

Matalikilo 45:9

9Amufwambaane kwiinka kulitaata, mumwaambile kuti, Mbuboobu mbwaamba mwanaako Josefa, Leza wandibika kuti mbe mwami wacisi coonse ca-Egepita. Boola kulindime. Utaneeleli pe.