Search form

Matalikilo 46

Ba-Israyeli mbubakalongela ku-Egepita

1-Lino Israyeli wakanyampuka azyoonse nzyaakajisi, wasika ku-Beereseba, watuula zipaizyo kuli-Leza wa-Izaka wisi. 2-Nkabela Leza wakaambaula a-Israyeli muzilengano zyamasiku, wati, Jakobo, Jakobo. Wakati, Mpondi. 3-Wakati, Ndime Leza, Leza wauso. Utayoowi kwiinka ku-Egepita, nkaambo njoocita kuti ukabe musyobo mupati nkuko. 4-Njooinka ayebo ku-Egepita, alimwi njookuboozya kuzwa nkuko. Alakwe Josefa uyoobika ijanza lyakwe ameso aako. 5-Mpawo Jakobo wakanyampuka kuzwa ku-Beereseba, nkabela bana ba-Israyeli bakanyampula Jakobo wisaabo abacece babo abanakazi babo munola Farao nzyaakatumide kukubabweza. 6-Azyalo iŋombe zyabo ambono zyabo zyoonse nzibakajene munyika ya-Kana na bakazitola aboobo bakasika ku-Egepita, Jakobo alunyungu lwakwe loonse. 7Bana bakwe balombe, abazukulu bakwe, abana bakwe basimbi, abana basimbi babana bakwe, amuzukulu wakwe woonse, boonse buyo wakeza abo kunyika ya-Egepita.

8-Ngaaya mazina aabana ba-Israyeli ibakasika ku-Egepita, nkukuti Jakobo abana bakwe, Mwana mutaanzi wa-Jakobo kali Rubeni. 9Abana ba-Rubeni mbaaba: Hanoki a-Palu a-Hezironi a-Karmi, 10-Abana baSimeoni mbaaba: Jemueli, a-Jamini, a-Ohadi, a-Jakini, a-Zohari, a-Saulo mwana wamwanakazi mu-Kanana. 11Abana ba-Levi mbaaba: Gerisoni a-Kohati a-Merari. 12-Abana ba-Juda mbaaba: Eri a-Onani a-Sela a-Perezi a-Zera. (Pele Eri a-Onani bakafwa munyika ya-Kanana.) Abana baPerezi mbaaba: Hezironi a-Hamuli. 13Abana ba-Isakara mbaaba: Tola a-Puwa a-Jobi a-Simironi. 14Abana ba-Zebuloni mbaaba: Seredi a-Eloni a-Jaleeli. 15(Mbaabo bana ba-Leya mbaakazyalila Jakobo ku-Padanaramu, alakwe Dina mwanaakwe musimbi. Bana bakwe boonse, balombe abasimbi, bakali makumi otatwe abatatu.) 16-Abana ba-Gadi mbaaba: Zifioni a-Hagi a-Suni a-Ezboni a-Eri a-Arodi a-Areli, 17-Abana ba-Aseri mbaaba: Jimna a-Isva a-Jisivi a-Beriya, a-Sera mucizi wabo, Abana ba-Beriya bakali Heberi a-Malikieli. 18-(Mbaabo bana ba-Zilipa, Labani ngwaakapa Leya mwana musimbi wakwe, Wakazyalila Jakobo bantu abo bali ikumi amusanu aumwi.) 19Abana ba-Rakele muka-Jakobo mbaaba: Josefa a-Benjamini. 20-Nkabela Josefa wakazyalilwa bana munyika ya-Egepita, mbaakamuzyalila Asenati mwana musimbi wa-Potifera mupaizi waku-Oni, nkukuti Manase a-Efraimu. 21-Abana ba-Benjamini mbaaba: Bela, aBekeri, a-Asibeli, a-Gera, a-Naamani, a-Ehi, a-Rosi, Mupimu, a-Hupimu a-Aridi. 22Mbaabo bana ba-Rakele Jakobo mbaakazyalilwa; boonse bakali ikumi abane. 23-Alimwi mwana wa-Dani kali Husimu. 24-Abana baNafitali mbaaba: Jazieli a-Guni a-Jezeri a-Silemu, 25-(Mbaabo bana ba-Biliha, Labani mbaakapa Rakele mwanaakwe musimbi. Wakazyalila Jakobo bantu aba bali musanu ababili.) 26-Bantu boonse Jakobo mbaakeza abo ku-Egepita, nkokuti bantu ibakazwa mucikungu cakwe, kutabala banakazi babana bakwe, bakali makumi aali musanu alimwi amusanu aumwi. 27-Abana ba-Josefa mbaakazyalilwa ku-Egepita bakali babili, Bantu boonse baluzubo lwa-Jakobo ibakeza ku-Egepita bakali makumi aali musanu aabili.

28-Nkabela wakatuma Juda kunembo lyakwe kuli-Josefa kuti babonanine ku-Goseni, elyo bakasika kucisi ca-Goseni. 29Mpawo Josefa wakabopa inkalaki yakwe, wainka kuyooswanaana a-Israyeli wisi ku-Goseni. Babonane biyo, wakawida ansingo yakwe, walila ansingo yakwe ciindi cilamfulamfu. 30-Lino Israyeli wakaambila Josefa kuti, Mbubo, mfwe, nkaambo ndabona busyu bwako, ndabona kuti ucipona. 31Mpoonya awo Josefa wakaambila bananyina aluzubo lwawisi kuti, Ndainka kuyooambila Farao makani, Nkamulwiide kuti, Bakulana bangu aluzubo lwataara ibakakede munyika ya-Kanana basika kulindime. 32Baalumi abo mbeembeli, mbavubi baŋombe, alimwi baletelela imbelele zyabo aŋombe zyabo azyoonse nzebajisi. 33-Lino Farao naayoomwiita akumubuzya kuti, Muli basimilimonzi? 34-muleelede kuvuwa kuti, Swebo tobalanda bako tuli beembeli. Njemilimo yesu kuzwa kubwanike bwesu akusikila asunu, swebo abamatateesu boonse, Amuvuwe obo, kuti mukakale munyika ya-Goseni, nkaambo beembeli boonse balisulidwe kuba-Egepita.