Search form

Matalikilo 46:20

20Nkabela Josefa wakazyalilwa bana munyika ya-Egepita, mbaakamuzyalila Asenati mwana musimbi wa-Potifera mupaizi waku-Oni, nkukuti Manase a-Efraimu.