Search form

Matalikilo 46:26

26Bantu boonse Jakobo mbaakeza abo ku-Egepita, nkokuti bantu ibakazwa mucikungu cakwe, kutabala banakazi babana bakwe, bakali makumi aali musanu alimwi amusanu aumwi.