Search form

Matalikilo 46:34

34muleelede kuvuwa kuti, Swebo tobalanda bako tuli beembeli. Njemilimo yesu kuzwa kubwanike bwesu akusikila asunu, swebo abamatateesu boonse, Amuvuwe obo, kuti mukakale munyika ya-Goseni, nkaambo beembeli boonse balisulidwe kuba-Egepita.