Search form

Matalikilo 46:5

5Mpawo Jakobo wakanyampuka kuzwa ku-Beereseba, nkabela bana ba-Israyeli bakanyampula Jakobo wisaabo abacece babo abanakazi babo munola Farao nzyaakatumide kukubabweza.