Search form

Matalikilo 47:13

Amwi makani aapamba lyaku-Egepita

13Lino kwakabulika zilyo munyika yoonse, nkaambo ipamba lyakakomena loko, Nyika ya-Egepita anyika ya-Kanana yoonse zyakawizuka nkaambo kapamba.