Search form

Matalikilo 47:23

23Lino Josefa wakaambila bantu kuti, Amubone! Sunu ndamuula, nywebo anyika zyanu, mube ba-Farao. Nzeezi imbuto, Amubyale myuunda.