Search form

Matalikilo 47:24

24Lino casika ciindi cakutebula, muleelede kupa Farao cipanzi casanu, azipanzi zyone ziyooba zyanu, zibe zyakubyazya azilyo zyakusanizya basiŋanda banu atwana twanu.