Search form

Matalikilo 47:30

30Njanda koona mucooneno cabamatata. Uleelede kunditola kuzwa ku-Egepita, ukandivwike mumavwikilo aabo. Wakati, Njoocita mbubonya mboamba.