Search form

Matalikilo 48:10

10Nkabela meso aa-Israyeli akali agubi nkaambo kakucembaala, katakonzya kubona. Elyo Josefa wakabaswenya afwiifwi, nkabela wakabamyonta, wabakumbata.