Search form

Matalikilo 48:13

13Nkabela Josefa wakabeenzya boonse bobile, Efraimu mujanza lyakwe lyalulyo kuya kucimwensi cakwe ca-Israyeli, a-Manase mujanza lyakwe lyacimwensi kuya kululyo lwa-Israyeli, wabaswenya afwiifwi kulinguwe.