Search form

Matalikilo 48:14

14Mpawo Israyeli wakatandabika ijanza lyakwe lyalulyo, wajata amutwe wa-Efraimu, ngonguwe mwanike, alyalo ijanza lyakwe lyacimwensi wakalijatya amutwe wa-Manase, aboobo wakapinganya maanza aakwe, nkaambo Manase kali mutaanzi,