Search form

Matalikilo 48:16

16Angelo iwakandivuna kububi boonse, alongezye balombe,

Kuti izina lyangu azina lyamatata Abrahamu a-Izaka likalilile mulimbabo,

Bavulisye mukati kanyika.