Search form

Matalikilo 48:19

19Pele wisi wakakaka, wati, Ndizi, mwanaangu. Ndizi. Alakwe uyooba musyobo, alakwe uyooba mupati, nekubaboobo mwanike wakwe uyooba mupati kwiinda nguwe, abazukulu bakwe bayooba misyobo minji.