Search form

Matalikilo 48:20

20Lino wakabalongezya buzuba obo mbubonya, wati, Ba-Israyeli bayoolongezya muzina lyako. Bayooamba kuti, Leza akucite kuti ube mbubonya mbuli Efraimu ambuli Manase. Nkabela wakabika Efraimu kunembo lya-Manase.