Search form

Matalikilo 48:21

21Lino Israyeli wakaambila Josefa kuti, Bona! Mebo ndaamba kufwa. Pele Leza uyooba anywebo, uyoomupilusya kunyika yabamausowanu.