Search form

Matalikilo 48:3

3Nkabela Jakobo wakaambila Josefa kuti, Leza Singuzuzyoonse wakalibonya kulindime ku-Luzi munyika ya-Kanana, wandilongezya,