Search form

Matalikilo 49

Jakobo mbwaakalongezya bana bakwe

1-Lino Jakobo wakaita bana bakwe, wabaambila kuti, Amubungane, mulungulwide ziyoocitika kulindinywe mumazuba aakumamanino.

2-Amuyoboloke, muswiilile, nubana ba-Jakobo,

Amuswiilile majwi aa-Israyeli usowanu.

3-Rubeni! Nduwe mwanaangu mutaanzi.

Nduwe inguzu zyangu amatalikilo aabupati bwangu.

Nduwe ooinda mubulemu amunguzu,

4-Pele ulatuntumuka mbuli maanzi, aboobo tokooyooba abupati,

Nkaambo wakatanta abulo bwauso,

Wabusofwaazya.

Wakalala abwiinga bwangu.

5-Simeoni a-Levi mbabunyina.

Mapanga aabo nzilwisyo zyalumamba.

6-O Moyo wangu, utanjili mumvwiyo zyabo;

O bulemu bwangu, utaswanaani abo;

Nkaambo mubukali bwabo bakajaya muntu,

Amukunyema kwabo bakatyola musune,

7-Aombolozegwe bukali bwabo, nkaambo mbuyumu,

Alunyemo lwabo, nkaambo lulayoosya.

Njoobapambula muli-Jakobo,

Akubamwaisya muba-Israyeli.

8Juda, ibanyoko bayookutembaula.

Ijanza lyako liyooba atala lyansingo zyabasinkondonyoko.

Bana bauso bayookukotamina.

9-Juda uli mwana wamulavu.

Kundume, mwanaangu, nkozwa.

Wasobelela, wabwandama mbuli mulavu,

Ambuli syagumpu, ngwani uyoomubusya?

10-Inkoli yabwami tikooyoomana muli-Juda,

Nuuba musako wabwami waakati kazituta zyakwe,

Mane Siluumuno akasike,

Ngonguwe bantu ngobayooswiilila,

11Ulaanga kambongolo kakwe kumisaansa,

Amwana wambongolo yakwe inzyazi kumisaansa mibotu,

Wasanzya zyakusama zyakwe muwaini,

Acikobela cakwe mumusinza wamasaansa.

12Meso aakwe ayoosalala pyu nkaambo kawaini,

Ameno aakwe ayootuba buu amalili.

13-Zebuloni uyookala kunkomwe yalwizi.

Uyooba inkomwe yamaato,

Acisi cakwe ciyoosika aku-Zidoni,

14Isakara nimbongolo injumu,

Iilala akati kazimpati zyambelele,

15Wakabona kuti cilyokezezyo ncibotu,

Ayalo nyika ilabotezya,

Aboobo wakagogomeka ikuko lyakwe kukuyumuna,

Wakaba sicibbalo.

16-Dani uyoobeteka bantu bakwe,

Mbuli umwi wamisyobo ya-Israyeli.

17-Dani uyooba inzoka iiluma munzila,

Cipile kumbali lyamugwagwa,

Uuluma insumba zyambizi,

Kuti sikutanta waya awide musule.

18-Ndalindila lufutuko lwako, O Jehova.

19-Gadi, basikufumpa bayoomufumpa,

Pele alakwe uyoofumpa tusindi twabo.

20Aseri, zilyo zyakwe ziyoonencesya,

Uyoopa zinono zyamwami.

21Nafatali ninsya iiangunukide,

Iizyala bana beebeka.

22Josefa ngumutabi uuzyalisya micelo,

Mutabi uuzyalisya micelo kumbali lyakasensa:

Mitabi yakwe ilatandabala abulambo,

23-Basimata bakamukataazya,

Bamupenzya, bamulapula.

24-Nekubaboobo buta bwakwe kabuciimvwi nji,

Amaanza aamaboko aakwe akajata inguzu,

Nkaambo kamaanza aa-Singuzu wa-Jakobo,

Muzina lya-Mweembeli, Igale lya-Israyeli.

25-Makani aazwa kuli-Leza wauso uugwasya,

Azwa kuli-Singuzuzyoonse uukupa coolwe, Uukupa zyoolwe zyakujulu,

Azyuulu zyamubbonze lili ansi,

Zyoolwe zyankolo azyazyalilo.

26Zyoolwe zyauso zyavula,

Zyainda zyoolwe zyamalundu aaciindi,

Zintu ziyandika zyazilundu ziteeli,

Zibe amutwe wa-Josefa,

Amutwe wayooyo iwakaandeene ababunyina.

27-Benjamini nguumpe uuluma;

Cifumofumo ulalya indume,

Igoko ulaabila nyama.

28Njeeyo misyobo yoonse ya-Israyeli iili ikumi aibili, alimwi ngaayo makani wisaabo ngaakaamba aakubalongezya. Wakabalongezya umwi aumwi mbwaakeelede. 29-Lino wakabalaya, wati, Mebo ndainka kulibasinsiku bangu. Amundizike abamataata musempo lili mumuunda waEfroni mu-Hiti, 30-musempo lyamumuunda waku-Makipela kunembo lya-Mamre munyika ya-Kanana. Ndendilyo Abrahamu ndyaakaula antoomwe amuunda kuli-Efroni mu-Hiti, kuti alivube, libe mavwikilo, 31-Nkukonya oko nkobakavwikila Abrahamu a-Sara mukaakwe; nkukonya oko nkubakavwikila Izaka a-Rebeka mwanakazi wakwe; alimwi nkukonya oko nkondakavwikila Leya. 32Muunda asempo lili mulinguwo, zyoonse zyakaulwa kuba-Hiti. 33Elyo Jakobo, naakamana kulaya bana bakwe, wakaboozya zituta zyakwe abulo, wazanga, wainka kulibasinsiku bakwe.