Search form

Matalikilo 49:10

10Inkoli yabwami tikooyoomana muli-Juda,

Nuuba musako wabwami waakati kazituta zyakwe,

Mane Siluumuno akasike,

Ngonguwe bantu ngobayooswiilila,