Search form

Matalikilo 49:24

24Nekubaboobo buta bwakwe kabuciimvwi nji,

Amaanza aamaboko aakwe akajata inguzu,

Nkaambo kamaanza aa-Singuzu wa-Jakobo,

Muzina lya-Mweembeli, Igale lya-Israyeli.