Search form

Matalikilo 49:26

26Zyoolwe zyauso zyavula,

Zyainda zyoolwe zyamalundu aaciindi,

Zintu ziyandika zyazilundu ziteeli,

Zibe amutwe wa-Josefa,

Amutwe wayooyo iwakaandeene ababunyina.