Search form

Matalikilo 49:30

30musempo lyamumuunda waku-Makipela kunembo lya-Mamre munyika ya-Kanana. Ndendilyo Abrahamu ndyaakaula antoomwe amuunda kuli-Efroni mu-Hiti, kuti alivube, libe mavwikilo,