Search form

Matalikilo 49:6

6O Moyo wangu, utanjili mumvwiyo zyabo;

O bulemu bwangu, utaswanaani abo;

Nkaambo mubukali bwabo bakajaya muntu,

Amukunyema kwabo bakatyola musune,