Search form

Matalikilo 5:1

Mazyalano aabantu kuzwa kuli-Adamu kusikila kuli-Nowa

1Ndeeli ibbuku lyamazyalano aa-Adamu. Mubuzuba obo Leza naakalenga muntu, wakamulenga mucinkozya ca-Leza.