Search form

Matalikilo 5:10

10Alimwi mazuba Enosi ngaakapona naakamana kuzyala Kenani akasika kumyaka iili myanda iili musanu aitatu amyaka iili ikumi aisanu, nkabela wakazyala bana balombe abasimbi.